Hallituksen tehtävät

PRES
Kamarin puheenjohtaja vastaa kamarin toiminnan johtamisesta yhdessä hallituksen kanssa. Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä vuosikokousta lukuun ottamatta sellaisissa yhdistyksen kokouksissa, joihin ei kokouksessa valita muuta puheenjohtajaa. Puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että yhdistys toimii tarkoituksen mukaisesti. 

DP
Varapuheenjohtaja ja samalla valmistautuva puheenjohtaja. Varapuheenjohtajan tehtävänä on perehtyä kamarin toimintaperiaatteisiin. Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä.

IPP
Edellisen vuoden puheenjohtaja. Valvoo yhdistyksen jäsenpolitiikkaa, huolehtii mahdollisten palkintohakemusten laatimisesta, avustaa toimintaohjeiden laatimisessa sekä avustaa tarvittaessa puheenjohtajaa ja hallituksen jäseniä.

COM
Varapuheenjohtaja, yhteiskunnallinen toiminta, COM. Yhteiskuntalohko käsittää yhdistyksen yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan. VP 1 vastaa siihen liittyvistä projekteista. Lisäksi vastuulle kuuluvat yhteistyökumppanit.

LOM
Varapuheenjohtaja, yhdistyslohko, LOM / VP 2. Yhdistyslohkoon kuuluvat kuukausikokousten ja tapahtumien suunnittelu sekä toteutus.

IND
VP 3, yksilötoiminta, IND. Yksilötoimintaan kuuluvat mm. uusien jäsenten perehdyttäminen kamaritoimintaan ja START-koulutusten järjestäminen.

BUS
Yritysyhteistyövastaava toimii yhteyshenkilönä yhteistyöhön liittyvissä asioissa. Toimenkuvana on markkinoinnin tukeminen ja kumppanuuksien hankinta sekä yhdessä COM kanssa yhteistyökumppanuuksista huolehtiminen.

INT
IPRO eli kansainvälisten asioiden hoitaja vastaa tämän lohkon toiminnasta. Kansainvälisyyttä lähestytään kansainvälisyyttä käsittelevien koulutusten kautta. IPRO toimii myös tiedottajan apuna ja pyrkii toimittamaan kamarin jäsenlehteä.

LIO
Tiedottajan tehtävänä on tiedottaa jäsenille hallituksen päätöksistä ja pitää jäsenistö ajan tasalla kamarin tapahtumista, koulutustilaisuuksista ja projekteista sekä aluellisista, kansallisista ja kansainvälisistä tapahtumista.

Lisäksi hallitus valitsee tehtäviin sihteerin ja treasin.

SIHTEERI
Sihteerin tärkeimmät tehtävät ovat laatia ja säilyttää yhdistyksen ja hallitusten kokousten pöytäkirjat, huolehtia yhdistykselle tulevan postin ja muun aineiston jakamisesta. Myös jäsenkirjojen lähettäminen keskusliittoon ja tarvittavien ilmoitusten tekeminen yhdistysrekisteriin kuuluvat sihteerin tehtäviin.

TREAS
Talouspäällikkö laatii toimintavuodelle talousarvion puheenjohtajan ohjeiden mukaan ja seuraa sen toteutumista raprotoimalla myös mahdollisista poikkeamista hallitukselle. Treas hoitaa yhdistyksen taloutta ja rahaliikennettä sekä huolehtii kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta lakien, sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti. Myös talousprojektien rahaliikenteen, laskutuksen yms. hoitaminen kuuluvat talouspäällikölle.